Lirik Lagu Anci Laricci - Cinna

Lirik Cinna

CINNA LALANG PAKMAIKKU ANDI
KONTU RAMMANG
ANGING MOLONG NAKKU SAYANG
KA IKAU ASSALERANG TULI NIA RIATINGKU

E …AULE. ANDI….
LEKBAK POTOK PULIMI ANNE  NYAWAKU

IKAUJI TAKUASSENG ANDI
MAKA RINAKKEJI RIATINNU SAYANG
PAKMAIK NU PANGNGAINNU
MANGE RINAKKE RI KODONG

E AULE ANDI
LANRI NAKKE JI SALLANG ANNE MANGNGAI

SIKRA SALLANG TANUITUNG ANDI
ANNE PAMMALING MALINGKU
NAKUSALASA SAYANG
 TAPPU RI PANRANNUANGKU

PUNNA PALENG NUTARIMA ANDI
NUTOJENGANG  PANGNGAINNU
ANNE NYAWAKU SAYANG
PASSIKOKNA  RI KALENNU ANDI